Aktuální sdělení :

 Projekt byl úspěšně ukončen 17.3.2011.

V rámci projektu bylo celkem zpracováno 62 výukových modulů. Každý modul odpovídá jednomu odbornému předmětu. Modul je složen z  textové učebnice uveřejněné v systému LMS Moodle, testů a multimediálních prvků pro podporu výuky. Zpracované materiály najdete zde.


Celkem bylo vytvořeno :
4432 stran výukového textu
2646 testovacích otázek
125 prezentací
41 animací
9 fotogalerií
47 výukových videií
89 podpůrných programů

Učíme se za školou

 

Název projektu: Učíme se za školou -  E-learning ve výuce odborných technických a všeobecně vzdělávacích předmětů na střední škole.

Projekt  je zaměřen na zkvalitnění klasického prezenčního vzdělávání s využitím moderních forem výuky s ICT prostřednictvím celkem 57 e-learningových modulů a vytváří podmínky pro  přístup, formou distančních prvků, všem studentům ke studijním materiálům dle potřeb a zájmu i mimo pravidelnou výuku.

 


 

Cílem projektu je v souladu s koncepcí zvýšení kvality ve vzdělávání zavést moderní formy výuky na Střední odborné škole průmyslové  Edvarda Beneše a Středním odborném učilišti Břeclav  vytvořením elektronického virtuálního prostředí spolu se zpracováním 57 e-learningových modulů (pro 57 předmětů ve všech ročnících) pro odborné technické předměty u třech oborů - elektrotechnika, strojírenství, logistika a 6-ti zaměření v těchto oborech. Vypracované moduly konkretizují "Školní vzdělávací program" a vytváří technické podmínky pro jeho praktickou realizaci v podmínkách školy. Materiály jsou zpracovány s důrazem na osvojování klíčových kompetencí v rámci mezipředmětových vazeb odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů.  Vytvoření virtuálního prostředí znamená zavedení systému LMS pro zpracování a využívání e-learningových modulů. Zpracování těchto modulů znamená zkvalitnit a doplnit  klasické textové učebnice  distančními a multimediálními prvky pro výrazné zlepšení výuky studentů

 

Projekt dále  vytváří podmínky pro implementaci vytvořených ŠVP do výukových materiálů. V rámci projektu bude  vytvořeno virtuální prostředí založené na systému LMS pro využití e-learningových modulů ve výuce odborných technických a všeobecně vzdělávacích předmětů. V rámci projektu bude rovněž dosaženo zvýšení úrovně znalostí učitelů ve využívání ICT ve výuce a v tvorbě elektronických materiálů pro prezenční i distanční vzdělávání.

 

 


 

v rámci školy a především mimo školu dále doplnit a vytvořit   automatické zpětnovazební prvky pro samostatné studium žáků a odlehčení práce učitelů při vyhodnocování úkolů, testů a zkvalitnění organizace vzájemné komunikace studentů a učitelů (vše řešeno v rámci systému LMS). Výukové moduly jsou určeny studentům prezenční a kombinované formy studia. Součástí projektu je vytvoření systematického prostředí vzdělávání a sebevzdělávání pedagogických pracovníků, autorů modulů z hlediska odborných kompetencí se zaměřením na tvorbu výukových materiálů a využívání ICT ve všech předmětech a formách výuky. Učitelé úzce spolupracují s odborníky na ICT a distanční vzdělávání  při vývoji materiálů, multimediálních prvků a při výběru a využití vhodného řídícího SW podporujícího vzdělávací  činnosti. Do projektu je celkem zapojeno 32 učitelů